Rekrutacja 2020

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej  im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dane dziecka:
  Imię (imiona) i nazwisko  dziecka      
  Data i miejsce urodzenia    
  PESEL dziecka    
  Adres zameldowania    
  Adres miejsca zamieszkania    
 • Dane rodziców/opiekunów dziecka:
  Imię i nazwisko matki/opiekunki    
  Adres miejsca zamieszkania    
  Numery telefonów kontaktowych    
  Miejsce pracy    
  Imię i nazwisko ojca/opiekuna    
  Adres miejsca zamieszkania    
  Numery telefonów kontaktowych    
  Miejsce pracy    
 • Dodatkowe dołączenie do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.).

                                                                        Tak                Nie                             

 • Deklaracja i oświadczenie

     Deklaruje kontynowanie wychowania przedszkolnego córki /  syna  …………………………………

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w roku szkolnym 2020/2021.

 • Oświadczam, że:
 • wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
 • niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji.
 • Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, profilu na portalu społecznościowym oraz w budynku palcówki, w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach. Oświadczam, że zrzekam się z tego tytuły dodatkowego wynagrodzenia.

Rączki,   dnia  …………………………..

                                                                                             ……………………………………………….

                                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 • Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły:

Data: …………………………..                                         ……………………………………………….

                                                                                                                             (podpis dyrektora szkoły)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”)

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach,

Rączki 30, 13-100, szkolaraczki15@poczta.onet.pl tel: 089 626 80 15;

 • Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym

oklinska@togatus.pl, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c i e RODO. Dane szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO.

Publikacja wizerunku odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Wizerunek zostanie opublikowany na okres nauki dziecka, a po jej zakończeniu do czasu wycofania zgody. Zgoda może

zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi

administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania).

Dane osobowe przekazywane są do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, które zapewnia obsługę kadrowo-księgową

szkoły,

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego niespełnienie będzie wiązało się z

odmową przyjęcia dziecka do szkoły.

Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

        KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

na rok szkolny 2020/2021

NR………..                                                                            Data wpływu………………………..       

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………..

Data miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………….

PESEL dziecka………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………….
Data przyjęcia dziecka do  oddziału przedszkola od……………………………………………………………

Ilość rodzeństwa…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów /:

                                      MATKA                                                              OJCIEC

Nazwisko i imię ……………………………………………….          …………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………….          ………………………………………………….

Miejsce pracy……………………………………………………          ………………………………………………….

Godziny pracy…………………………………………………..         …………………………………………………..

Numery telefonów kontaktowych :

Telefon domowy………………………………………………           …………………………………………………..

Komórka ………………………………………………………..           ………………………………………………….

 1. Rodzina : pełna / niepełna/ rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności/ zastępcza

III. Inne osoby upoważnione do odbioru dziecka (nazwisko i imię, nr dowodu osobistego, telefon)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Dodatkowe informacje o dziecku ( stałe choroby , wady rozwojowe, alergie, orzeczenie o niepełnosprawności ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania postanowień statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
 2. przyprowadzania  i odbierania dziecka osobiście  lub przez pisemnie  upoważnioną dorosłą osobę zgłoszoną  nauczycielce
 3. uczestniczenia w zebraniach rodziców,
 • Informuję, że nie złożyłem(am)/złożyłem(am)  kartę zgłoszenia dziecka  w innym przedszkolu.
 • OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, profilu na portalu społecznościowym oraz w budynku palcówki, w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach. Oświadczam, że zrzekam się z tego tytuły dodatkowego wynagrodzenia.

 • Oświadczam, że wpisane przeze mnie dane są prawdziwe.

Rączki , dnia…………………………………….

Podpis czytelny matki………………………………………….. lub ojca…………………………………………..

Do wniosku zostają dołączone następujące załączniki (proszę wpisać jakie):

 1. ………………………………………………………………….
  1. …………………………………………………………………..
  1. …………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”)

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach,

Rączki 30, 13-100, szkolaraczki15@poczta.onet.pl tel: 089 626 80 15;

 • Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym

oklinska@togatus.pl, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c i e RODO. Dane szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO.

Publikacja wizerunku odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Wizerunek zostanie opublikowany na okres nauki dziecka, a po jej zakończeniu do czasu wycofania zgody. Zgoda może

zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi

administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania).

Dane osobowe przekazywane są do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, które zapewnia obsługę kadrowo-księgową szkoły,

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego niespełnienie będzie wiązało się z

odmową przyjęcia dziecka do szkoły. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

        KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

na rok szkolny 2020/2021

NR………..                                                                            Data wpływu………………………..       

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………..

Data miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………….

PESEL dziecka………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………….
Data przyjęcia dziecka do  oddziału przedszkola od……………………………………………………………

Ilość rodzeństwa…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów /:

                                      MATKA                                                              OJCIEC

Nazwisko i imię ……………………………………………….          …………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………….          ………………………………………………….

Miejsce pracy……………………………………………………          ………………………………………………….

Godziny pracy…………………………………………………..         …………………………………………………..

Numery telefonów kontaktowych :

Telefon domowy………………………………………………           …………………………………………………..

Komórka ………………………………………………………..           ………………………………………………….

 1. Rodzina : pełna / niepełna/ rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności/ zastępcza

III. Inne osoby upoważnione do odbioru dziecka (nazwisko i imię, nr dowodu osobistego, telefon)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Dodatkowe informacje o dziecku ( stałe choroby , wady rozwojowe, alergie, orzeczenie o niepełnosprawności ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania postanowień statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
 2. przyprowadzania  i odbierania dziecka osobiście  lub przez pisemnie  upoważnioną dorosłą osobę zgłoszoną  nauczycielce
 3. uczestniczenia w zebraniach rodziców,
 4. □ deklaruję udział mojego dziecka w religii
 • Informuję, że nie złożyłem(am)/złożyłem(am)  kartę zgłoszenia dziecka  w innym przedszkolu.
 • OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, profilu na portalu społecznościowym oraz w budynku palcówki, w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach. Oświadczam, że zrzekam się z tego tytuły dodatkowego wynagrodzenia.

 • Oświadczam, że wpisane przeze mnie dane są prawdziwe.

Rączki , dnia…………………………………….

Podpis czytelny matki………………………………………….. lub ojca…………………………………………..

Do wniosku zostają dołączone następujące załączniki (proszę wpisać jakie):

 1. ………………………………………………………………….
  1. …………………………………………………………………..
  1. …………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”)

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach,

Rączki 30, 13-100, szkolaraczki15@poczta.onet.pl tel: 089 626 80 15;

 • Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym

oklinska@togatus.pl, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c i e RODO. Dane szczególnej kategorii przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO.

Publikacja wizerunku odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Wizerunek zostanie opublikowany na okres nauki dziecka, a po jej zakończeniu do czasu wycofania zgody. Zgoda może

zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz z którymi

administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania).

Dane osobowe przekazywane są do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, które zapewnia obsługę kadrowo-księgową szkoły,

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego niespełnienie będzie wiązało się z

odmową przyjęcia dziecka do szkoły. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rączki, dnia ………………

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do 1 klasy

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

Potwierdzam wolę uczęszczania dziecka : ……………………………………………..

( imię i nazwisko dziecka )

ur.……………………………………… nr PESEL …………………………………………

do I klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach.

………………………………………….

 ( podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*